๕ ธันวามหาราช ๒๕๕๖

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  ผู้บริหาร มหามกุฏราชวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีสุทธาวาส จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ IMG_0287 IMG_0294 IMG_0295 IMG_0297 IMG_0302 IMG_0303 IMG_0304 IMG_0306 IMG_0308 IMG_0311 IMG_0312 IMG_0315 IMG_0322 IMG_0323 IMG_0324 IMG_0329 IMG_0331 IMG_0339 IMG_0341 IMG_0344 IMG_0346 IMG_0348 IMG_0350 IMG_0355 IMG_0356 IMG_0358 IMG_0362 IMG_0367 IMG_0269 IMG_0270 IMG_0272 IMG_0273 IMG_0277 IMG_0285