สรุปผลการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.ศช.

มื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานกล่าวเปิดการตรวจสอบภายใน และกล่าวต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าตรวจส่วนงานต่างๆของวิทยาเขตศรีล้านช้าง ประกอบด้วย นางสาวอัญชลี พวงเขียว ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการเงินและบัญชี นางสาววิไลลักษณ์ อาจณรงค์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นางสาวศศิธร จิวะอมรนุรักษ์  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นางสาวพิทยา อาษาสุจริต  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นายอนิรุทธ์ เล็กสะอาด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ได้สรุปผลการตรวจสอบหน่วยงานต่างในวิทยาเขตศรีล้านช้าง เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติให้กับวิทยาเขต ดำเนินการปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไปDSC_0431 DSC_0432 DSC_0433 DSC_0434 DSC_0436 DSC_0437 DSC_0438 DSC_0439 DSC_0440 DSC_0441 DSC_0442 DSC_0443 DSC_0444 DSC_0445 DSC_0446 DSC_0449 DSC_0450 DSC_0451 DSC_0454 DSC_0455 DSC_0457 DSC_0459 DSC_0461 DSC_0462 DSC_0463 DSC_0465 DSC_0466 DSC_0467 DSC_0468 DSC_0469 DSC_0470 DSC_0471 DSC_0472 DSC_0473 DSC_0474 DSC_0475 DSC_0476 DSC_0477 DSC_0478 DSC_0479 DSC_0481 DSC_0482 DSC_0483 DSC_0488 DSC_0489