พิธีสักการะบูรพาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาเขต

4 สิงหาคา 2557 วันแรกของการเริ่มต้นปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้นำนักศึกษาเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งพิธีนี้ได้จัดเป็นประเพณีทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ทุกท่าน โดยมี พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานนำสักการะ และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

DSC_0455 DSC_0457 DSC_0459 DSC_0460 DSC_0461 DSC_0462 DSC_0463 DSC_0467 DSC_0475 DSC_0476 DSC_0480 DSC_0483 DSC_0484 DSC_0485 DSC_0491 DSC_0493 DSC_0494 DSC_0495 DSC_0498 DSC_0499 DSC_0500 DSC_0634 DSC_0635 DSC_0636 DSC_0639 DSC_0641 DSC_0642 DSC_0645 DSC_0648 DSC_0649 DSC_0650 DSC_0652 DSC_0656 DSC_0657 DSC_0659 DSC_0660 DSC_0661 DSC_0662 DSC_0663 DSC_0665 DSC_0666 DSC_0667 DSC_0668 DSC_0669 DSC_0670 DSC_0671 DSC_0672 DSC_0673 DSC_0674 DSC_0675 DSC_0676 DSC_0678 DSC_0680 DSC_0681 DSC_0682 DSC_0683 DSC_0684 DSC_0685 DSC_0687 DSC_0688 DSC_0689 DSC_0690 DSC_0691 DSC_0692 DSC_0693 DSC_0694 DSC_0695 DSC_0696 DSC_0699 DSC_0702 DSC_0704 DSC_0707 DSC_0708 DSC_0709 DSC_0710 DSC_0711 DSC_0712 DSC_0713 DSC_0714 DSC_0715 DSC_0716 DSC_0717 DSC_0718 DSC_0722 DSC_0723 DSC_0724 DSC_0725 DSC_0726 DSC_0728 DSC_0729 DSC_0730 DSC_0731 DSC_0732 DSC_0735 DSC_0737 DSC_0738 DSC_0740 DSC_0742 DSC_0744 DSC_0748 DSC_0751 DSC_0753 DSC_0754 DSC_0756 DSC_0759 DSC_0760