พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคปกติ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โดยมีพระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมียังการเจิมหนังสือหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2557 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษสืบต่อไป

DSC_3976

DSC_3977

DSC_3991

DSC_3994

DSC_4003

DSC_4005

DSC_4007

DSC_4024

DSC_4025

DSC_4027

DSC_4034

DSC_4050

DSC_4052

DSC_4075

DSC_4078

DSC_4083

DSC_4100

DSC_4108

DSC_4122

DSC_4129

DSC_4169

DSC_4204

DSC_4207

DSC_4210

DSC_4215

DSC_4218

DSC_4402

DSC_4404

DSC_4411

DSC_4413

DSC_4460

DSC_4461

DSC_4471

DSC_4488