พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 14 ก.ย. ได้จักกิจกรรมให้ครูขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
วันไหว้ครู เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือไหว้ครู คำว่า ไหว้ครู นั้น เป็นถ้อยคำธรรมดาสามัญที่เข้าใจกันอยู่ และทราบถึงความหมายกันเป็นอย่างดี แต่ก็จะขอขยายความคำว่า ไหว้ครู เพื่อประกอบความรู้และประดับสติปัญญาตามสมควร

ไหว้ครู เป็นคำไทย 2 คำ นำมาเชื่อมกัน คือคำว่า ไหว้ กับคำว่า ครู แต่ละคำมีความหมายอยู่ในตัว คำว่า ไหว้ ก็หมายถึงการแสดงสัมมาคารวะ การบูชา การแสดงความนับถือ การแสดงความเทิดทูน นี่เรียกว่า ไหว้ เป็นคำกิริยาที่ใช้กันเป็นประเพณีนิยมของไทย และในบางกรณีคำนี้ ก็ย่อมจะกินความคลุมไปถึง กราบซึ่งในความหมายว่ายอมตนลงราบคาบด้วย เพราะฉะนั้นไหว้ก็ดีกราบก็ดี รวมอยู่ในความหมายอันเดียวกัน คือ แสดง ความยกย่อง แสดงอาการเชิดชูบูชานับถือ

DSC_4628

DSC_4631

DSC_4632

DSC_4641

DSC_4644

DSC_4645

DSC_4647

DSC_4648

DSC_4657

DSC_4658

DSC_4660

DSC_4661

DSC_4662

DSC_4663

DSC_4664

DSC_4674

DSC_4675

DSC_4685

DSC_4687

DSC_4697

DSC_4701

DSC_4703

DSC_4704

DSC_4712

DSC_4717

DSC_4724

DSC_4727

DSC_4731

DSC_4734

DSC_4740

DSC_4760

DSC_4784

DSC_4793

DSC_4831

DSC_4849

DSC_4881

DSC_4888