พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2556

เมือวันที่ 9 มิ.ย. 2556 มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา โดยมี พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้กับนักศึกษาทราบ และ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บรรยยายและแนะนำหลักสูตร แก่นักศึกษา