การสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดให้มีการสอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  ทั้งนี้ คณาจารย์ได้ดูแล ควบคุมการสอบอย่างเข้ม และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

DSC_7723 DSC_7724 DSC_7726 DSC_7727 DSC_7728 DSC_7729 DSC_7730 DSC_7731 DSC_7732 DSC_7733 DSC_7734 DSC_7735 DSC_7736