โครงการสงเคราะห์น้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จำนวนหนึ่ง ได้ออกแจกผ้าห่มเครื่องกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ในเขตตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย และในเขตพื้นที่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคายDSC_1897 DSC_1900 DSC_1901 DSC_1902 DSC_1903 DSC_1904 DSC_1905 DSC_1906 DSC_1911 DSC_1912 DSC_1913 DSC_1916 DSC_1918 DSC_1920 DSC_1921 DSC_1922 DSC_1924 DSC_1928 DSC_1930 DSC_1932 DSC_1935 DSC_1940 DSC_1941 DSC_1943 DSC_1944 DSC_1946 DSC_1949 DSC_1953 DSC_1962 DSC_1965 DSC_1966 DSC_1973 DSC_1976 DSC_1977 DSC_1978 DSC_1980 DSC_1984 DSC_1985 DSC_1986 DSC_1990 DSC_1993 DSC_2005 DSC_2010 DSC_2013 DSC_2014 DSC_2017 DSC_2019 DSC_2021 DSC_2029 DSC_2041 DSC_2042 DSC_2050 DSC_2098 DSC_2099 DSC_2437 DSC_2440 DSC_2441 DSC_2442 DSC_2444 DSC_2445 DSC_2448 DSC_2450 DSC_2455 DSC_2464 DSC_2467 DSC_2469 DSC_2471 DSC_2472 DSC_2474 DSC_2477 DSC_2485 DSC_2492 DSC_2504 DSC_2509 DSC_2516 DSC_2519 DSC_2551 DSC_2554 DSC_2574 DSC_2587 DSC_2602 DSC_2605 DSC_2606 DSC_2611 DSC_2615 DSC_2617 DSC_2619 DSC_2622 DSC_2628 DSC_2639 DSC_2641 DSC_2643 DSC_2645 DSC_2647 DSC_2658 DSC_2662 DSC_2663 DSC_2665 DSC_2669 DSC_2676 DSC_2678 DSC_2679 DSC_2680 DSC_2681 DSC_2684 DSC_2685 DSC_2688 DSC_2690 DSC_2692 DSC_2693 DSC_2694 DSC_2695 DSC_2696 DSC_2699 DSC_2705 DSC_2708 DSC_2716 DSC_2718 DSC_2720 DSC_2725 DSC_2733 DSC_2865