บรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดให้มีการสอบระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ทั้งนี้ คณาจารย์ได้ดูแล ควบคุมการสอบอย่างเข้ม และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย