พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานกล่าวให้โอวาท พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ กล่าวรายงานการปฐมนิเทศ
โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์บรรยายพิเศษ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าพิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วิทยาเขตศรีล้านช้าง