ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง รวมพลังคนรุ่นใหม่ช่วยเหลือสังคม สร้างกำแพงกั้นบริเวณรอบโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ในโครงการ ค่ายอาสาร่วมพัฒนาชนบท สานต่อแนวคิดจิตอาสา กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับชุมชน

DSC_0346 DSC_0364 DSC_0367 DSC_0375 DSC_0381 DSC_0393 DSC_0400 DSC_0415 DSC_0423 DSC_0428 DSC_0441 DSC_0443 DSC_0446 DSC_0450 DSC_0464 DSC_0476 DSC_0477 DSC_0484 DSC_0499 DSC_0507 DSC_0510 DSC_0514 DSC_0515 DSC_0519 DSC_0528 DSC_0538 DSC_0548 DSC_0565 DSC_0573 DSC_0580 DSC_0583 DSC_0590 DSC_0595 DSC_0597 DSC_0602 DSC_0677 DSC_0708 DSC_0723 DSC_0732 DSC_0734 DSC_0738 DSC_0739 DSC_0743 DSC_0759 DSC_0763 DSC_0773 DSC_0781 DSC_0814 DSC_0833 DSC_0841 DSC_0843 DSC_0855 DSC_0867 DSC_0872 DSC_0876 DSC-0678 DSC-0877 DSC-0878 DSC-0879 DSC-0880 DSC-0881 DSC-0882 DSC-0883 DSC-0884 DSC-0885 DSC-0886 DSC-0887 DSC-0889 DSC-0890 DSC-0891 DSC-0892 DSC-0893 DSC-0894 DSC-0895 DSC-0896