โครงการอบรมธรรมะ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

วันที่ 5 มิ.ย. 2556 พระครูปริยัติสาทร,ดร. รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย จำนวน 264 คน ที่มาเข้าค่ายอบรมธรรมะ ณ ตึก ว.ภ. ธรรมานุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิ.ย. 2556 โดยมีพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นวิทยากรให้การอบรมตลอดโครงการ